Skip to content

เศรษฐกิจ

ปั้นแบรนด์‘ไม้สัก’ ป้อนสู่ตลาดโลก

สวทช. ร่วมกับ จังหวัดแพร่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไม้สัก เพื่อพัฒนาความรู้ สร้างความเข้มแข็งเจาะตลาดโลก นายฐานวัฒน์วิทยปรีชาศิลป์ ที่ปรึกษาแผนงานไม้สัก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ITAP สวทช. ร่วมกับจังหวัดแพร่ ส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสำหรับชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอบรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูง ให้คำแนะนำด้านการตลาด การสร้างตราสินค้า เพื่อสร้างงานและรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร รวมถึงเพิ่มมูลค่าไม้สักได้อย่างยั่งยืน